Naujienos

Dievo Dvasia

Vėjas, ugnis, vanduo... Sunku kalbėti apie Šv. Dvasią! Daugeliui mūsų Ji yra pats abstrakčiausias Šv. Trejybės asmuo, net sunkiai suvokiama kaip Asmuo, nes Ji neturi veido nei panašumo į žmogišką asmenį. Biblijos kalbose Jos vardas yra paimtas iš gamtinių reiškinių – vėjas arba kvėpavimas (hebr. Ruah, graik. pneuma). Toks Jos simbolinis pavadinimas daug ką reiškia iš tikrųjų: vėjo, kaip ir kvėpavimo, nematai ir negali apčiuopti, bet atpažįsti jų buvimą
01
05 /
2010

Redakcijos žodis. 2010 m. gegužė. Nr. 3

Sekminėmis užsibaigia Velykų laikas. Tačiau su Šventąja Dvasia niekas neužsibaigia, o tik prasideda. Tiek Bažnyčios gyvenime, tiek kiekvieno iš mūsų gyvenime Šventoji Dvasia ateina ne tam, kad gražiai apvainikuotų pabaigą. Juk mes nieko negalėtume padaryti, net ištarti „Jėzus yra Viešpats“, jei neturėtume Šventosios Dvasios. Aukštutiniame kambaryje susibūrę apaštalai ir Marija meldėsi. Taigi Šventosios Dvasios atėjimas susijęs su malda. Šventoji Dvasia
01
05 /
2010

Kaip naudotis „Magnificat“. 2010 m. gegužė. Nr. 3

Magnificat – mėnesiui laiko skirta knygelė, kurioje yra viskas, ko reikia krikščioniui, norinčiam kiekvieną dieną gyventi su Dievo žodžiu. Šiokiadienių šv. Mišių skaitiniai ir Evangelija pateikti su meditacijomis iš Bažnyčios Tradicijos lobyno. Sekmadieniais liturginius tekstus palydi Lietuvos kunigų homilijos. Taigi pirmasis šios knygelės tikslas – paskatinti pasauliečius aktyviai dalyvauti Eucharistijos šventime. Be to, Magnificat nori padėti
01
05 /
2010

Šv. Kotryna Sienietė

BALANDŽIO 29 D. Kotryna Sienietė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja, gerai žinoma dėl istorinio vaidmens, kurį atliko Italijoje ir visoje Europoje sunkiais XIV amžiaus vidurio laikais. Ji įtikino popiežių sugrįžti iš Avinjono į savo sostą Romoje, prie šv. apaštalo Petro kapo. Kotryna Sienietė buvo nenuilstanti supriešintos visuomenės ir kariaujančios Europos taikintoja, Bažnyčios gynėja ir reformų šalininkė. Europos valdovams ji priminė, kad
29
04 /
2010

Velykų tridienis

Kasmet Velykų dienomis sekti Evangelijų perteikiamą Jėzaus Kristaus Kančią tikinčiajam ir visai Dievo tautai yra širdies poreikis. Nuo vakarienės, kurią Viešpats valgė su savo mokiniais prieš kentėdamas, iki jo pasirodymo jiems kitą sekmadienį visi jo veiksmai ir visų pirma jo mirtis bei prisikėlimas yra išganingi, visi jo žodžiai yra išganymo žodžiai. Bažnyčia visada su ypatingu stropumu šventė tris dienas, „kurių metu Kristus kentėjo, ilsėjosi ir
01
04 /
2010

Mūsų tikėjimo pamatas

„Jo čia nebėra! Jis prisikėlė!“ (Lk 24, 6) Velykų laiko skaitiniai skanduoja šią apaštalams ir Jėzaus artimiesiems nepaprastą tiesą: Jėzus kėlėsi iš mirties! Drauge su šv. Pauliumi Bažnyčios liturgijoje giedama apie Kristų, „pirmgimį iš mirusiųjų tarpo“ (Kol 1, 18). Jėzus yra pirmasis nugalėjęs mirtį ir įžengęs į naują pasaulį, „kur nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto“ (Apr 21, 4). Didįjį šeštadienį Bažnyčia prisimena Jo nužengimą į pragarus, kur
01
04 /
2010

Redakcijos žodis. 2010 m. balandis. Nr. 2

Už lango tuoj išauš balandžio rytas, gal dar gerokai vėsus, gal šlapias ar pažliugęs, bet brinkstantys pumpurai, vis drąsesnės paukščių giesmės gaivins viltį – sulaukėme grįžtančios saulės, ir žemė išsivaduos iš šalto apdaro. Kai kas balandžio mėnesio pavadinimą april kildina iš lotyniško žodžio aperire – atverti, atidaryti. Atsiveria žemė, gamta, atskleisdama mums savo grožį. „Štai aš visa darau nauja!“ – prabyla Jėzus Apreiškime Jonui (21, 5). Atverkime
01
04 /
2010

Kaip naudotis „Magnificat“. 2010 m. balandis. Nr. 2

Magnificat – mėnesiui laiko skirta knygelė, kurioje yra viskas, ko reikia krikščioniui, norinčiam kiekvieną dieną gyventi su Dievo žodžiu. Šiokiadienių šv. Mišių skaitiniai ir Evangelija pateikti su meditacijomis iš Bažnyčios Tradicijos lobyno. Sekmadieniais liturginius tekstus palydi Lietuvos kunigų homilijos. Taigi pirmasis šios knygelės tikslas – paskatinti pasauliečius aktyviai dalyvauti Eucharistijos šventime. Be to, Magnificat nori padėti
01
04 /
2010