Redakcijos žodis. 2017 m. gegužė. Nr. 5(87)

01
05 /
2017

Prieš šimtą metų, 1917 m. Fatimoje (Portugalija) trims piemenėliams – Jacintai, Pranciškui ir Liucijai –apsireiškė Dievo Motina, prašydama kalbėti Rožinio maldą, atgailauti ir melstis, kad būtų išvengta būsimų komunistinio režimo nusikaltimų. 1984 m. per Apreiškimo Švč. M. Marijai šventę popiežius šv. Jonas Paulius II ir dauguma viso pasaulio vyskupų paaukojo Bažnyčią, pasaulį ir Rusiją Marijos Nekalčiausiajai Širdžiai. Šiemet, minint Apsireiškimo šimtmetį, popiežius Pranciškus lankysis Fatimoje, paskutinė regėtoja Liucija bus skelbiama palaimintąja, į Fatimą plūs piligrimai.

„Magnificat“ viršelyje publikuojame unikalią Fatimos Dievo Motinos ikoną „Vienijančioji“, nutapytą Rusijoje. Carskoje Selo tarnaujantis katalikų kunigas ispanas Alechandras Burgosas ortodoksui tapytojui Ivanui Gojdzui patikėjo seniai puoselėtą troškimą – sukurti Fatimos Dievo Motinos atvaizdą, prieš kurį galėtų melstis ir Vakarų, ir Rytų krikščionys. Plačiau apie ikonos sukūrimo istoriją skaitykite dr. Kristinos Jurgitos Pačkauskienės straipsnyje, o mes visi galime melsti pasauliui išganymo, taikos bei vienybės. Maldą Fatimos Dievo Motinai rasite nugarėlėje, o įprastinių gegužinių pamaldų tekstus – p. 189.

Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!

Indrė Klimkaitė