Redakcijos žodis. 2017 m. sausis. Nr. 1(83)

01
01 /
2017

Sausio mėnesį pradėsime su Švč. Mergele Marija, Dievo Gimdytoja, minėdami jos dieviškąją motinystę. Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventė primins, kad turime kaip tie karaliai – trokšti, ieškoti ir suradus deramai pagarbinti Viešpatį. Kalėdų laiką užbaigs Kristaus Krikšto šventė. Atsiveria dangus, Dievo Dvasia nužengia ant Jėzaus, ir Tėvas paskelbia: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus!“

Sausio 1-oji yra maldų už taiką diena, o 18 dieną pradedame aštuondienį už krikščionių vienybę. Šių metų Ekumeninės savaitės tema „Kristaus meilė skatina mus susitaikinti“ (plg. 2 Kor 5, 14–20). Primename, kad minint Reformacijos 500 metų sukaktį šie metai paskelbti ir Reformacijos metais. Tai puiki proga naujai pažvelgti į išganymą per malonę tikint į Jėzų Kristų. Džiaugiamės išganymu, Dievo atliktu per Kristaus kryžių, nugalintį susiskaldymus ir suburiantį mus draugėn. Tad galime į savo kasdienę maldą įtraukti ir prašymą išmokyti mus būti kupinus meilės, svetingus ir dėkingus, kad galėtume augti vienybe, kuri yra Dievo dovana.

Indrė Klimkaitė