Apie maldą senosiose kultūrose

01
01 /
2012

Gegužės 4 dieną trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius Benediktas XVI pradėjo katechezių ciklą, skirtą maldos mokyklai. Popiežius teigė, kad malda nekyla iš savęs, reikia mokytis autentiškos maldos, leidžiantis į Jėzaus mokyklą. Pirmojoje šio ciklo katechezėje popiežius, pasitelkdamas pavyzdžius iš senovės civilizacijų, tokių kaip Egiptas, Mesopotamija, Graikija, Romos imperija, kalba apie tai, kad gręžimasis į Dievą yra būdingas visiems žmonėms.

Norėčiau imtis mums visiems labai rūpimos temos – maldos, arba, tiksliau, krikščioniškosios maldos, t. y. Jėzaus mokytos ir Bažnyčios toliau mokomos maldos. Jėzuje žmogus geba artintis prie Dievo išlaikydamas glaudų ir artimą tėvystės ir sūnystės santykį. Kartu su pirmaisiais mokiniais dabar nuolankiai pasitikėdami kreipiamės į Mokytoją ir prašome: „Viešpatie, išmokyk mus melstis.“ (Lk 11, 1)

Gerai žinome, kad malda nėra savaiminė duotybė: melstis būtina mokytis, negana to, vis iš naujo išmokti šio meno. Net ir tie, kurie yra pažengę dvasinio gyvenimo kelyje, visada jaučia poreikį leistis į Jėzaus mokyklą pasimokyti, kaip reikia melstis. Pirmą pamoką Viešpats duoda savo pavyzdžiu. Evangelijose pasakojama, kad Jėzus palaikė artimą ir nuolatinį dialogą su Tėvu: tarp to, kuris atėjo į pasaulį vykdyti ne savo, bet Tėvo valios, ir Tėvo, pasiuntusio Sūnų išganyti žmonijos, egzistuoja gili bendrystė.

Pirmiausiai pateiksiu keletą senųjų kultūrų maldos pavyzdžių, norėdamas parodyti, kaip praktiškai visur ir visada žmonės gręždavosi į Dievą.

Malda Artimuosiuose Rytuose

Pradėkime, pavyzdžiui, nuo senovės Egipto. Čia neregys, prašantis dievybės grąžinti regėjimą, liudija visuotinai žmogišką dalyką – gryną ir paprastą kenčiančiojo prašomąją maldą. Šis žmogus meldžia: „Mano širdis trokšta tave regėti… Tu, kuris leidai man regėti tamsą, sukurk man šviesą, kad galėčiau tave regėti! Atgręžk į mane savo veidą!“ „Kad galėčiau tave regėti“ – štai maldos šerdis!

Mesopotamijos religijose, priešingai, vyravo paslaptinga ir kaustanti kaltės pajauta, vis dėlto nepanaikinusi vilties, kad Dievas išgelbės ir išlaisvins. Todėl galime teigiamai įvertinti tokį šios senosios kultūros tikinčiojo maldavimą: „O, Dieve, atlaidus net sunkiausiai kaltei, išlaisvink mane iš nuodėmės… Pažvelk, Viešpatie, į savo išsekusį tarną ir papūsk į jį savo vėją. Sutraukyk mano grandines, išlaisvink mane iš pančių!“ Tokie pasakymai liudija, kad Dievo ieškantis žmogus jau iš anksto, nors dar miglotai, nuvokė savo kaltę ir Dievo gailestingumą.

Dievo šlovinimas Senovės Graikijoje bei Romoje

Senovės Graikijos pagoniškoje religijoje įvyksta reikšminga slinktis: malda ir toliau šaukiamasi dieviškosios pagalbos dangiškajai malonei visomis kasdienio gyvenimo aplinkybėmis gauti ir materialinėms gėrybėms įgyti, tačiau žvilgsnis pamažu krypsta į nesavanaudiškus prašymus, akinančius tikintį žmogų gilinti savo santykį su Dievu ir taisytis. Štai didysis filosofas Platonas pasakoja apie savo mokytojo Sokrato, pagrįstai laikomo Vakarų mąstymo pradininku, maldą. Sokratas meldžia: „Padaryk mane gražų viduje. Kad išlaikyčiau turtą, kuris yra išmintis, ir neturėčiau pinigų daugiau negu išmintingas žmogus gali paimti ir panešti. Daugiau nieko neprašau.“ Jis pirmiausia troško būti gražus viduje ir išmintingas, o ne turtingas pinigų.

Graikų tragedijose, kurios priskiriamos prie iškiliausių pasaulio literatūros šedevrų, skaitomų, apmąstomų ir statomų praslinkus net ir dvidešimt penkiems šimtmečiams, yra maldų, išreiškiančių žmogaus troškimą pažinti Dievą ir šlovinti Jo didybę. Vienoje iš jų randame štai ką: „Žemės ramsti, kuris gyveni aukščiau žemės, kad ir kas, sunkiai perprantamasis Dzeuse, būtum, gamtos dėsnis ar mariojo mintis, kreipiuosi į tave. Jau vien dėl to, kad tyliai vairuoji žmonių gyvenimus, vadovaudamasis teisingumu.“ Dievas išlieka miglotas, tačiau žmogus šį nežinomą Dievą pažįsta ir jo prašo vadovauti gyvenimui žemėje.

Ir tarp romėnų, sukūrusių didžiulę imperiją, kurioje gimė ir daug kur paplito ankstyvoji krikščionybė, malda, nors vis dar utilitaristinė ir daugiausia susijusi su dieviškosios apsaugos pilietinės bendruomenės gyvenimui prašymu, bet iš karšto asmeninio pamaldumo dažnai virsdavo įstabiu šaukimusi,  aukštinimu ir padėka. Tai liudija ir Apulėjus, II a. autorius iš romėniškosios Afrikos. Savo raštuose jis išreiškia amžininkų nepasitenkinimą tradicine religija ir autentiškesnio Dievo troškimą. Savo šedevre, pavadintame „Metamorfozės“, tikintysis tokiais žodžiais kreipiasi į deivę: „Tu esi šventa, amžinai esi žmonių giminės gelbėtoja. Savo dosnumu visada esi pagalba mariajam, tartum motina rodai kenčiančiajam švelnią meilę. Be tavo dovanų nepraeina nei diena, nei naktis, nei viena, kad ir trumpiausia, akimirka.“

Markas Aurelijus, grynai filosofiškai apmąstęs žmogaus būvį, irgi patvirtina, kad vaisingam dieviškosios ir žmogiškosios veiklos bendradarbiavimui būtina malda. Savo atsiminimuose jis rašo: „Kas tau sakė, kad dievai mums nepadeda ir nuo mūsų priklausančiuose dalykuose? Pradėk melstis jiems ir pamatysi.“ Šį filosofo imperatoriaus patarimą įgyvendino gausybė žmonių kartų iki Kristaus, taip parodžiusių, kad žmogaus gyvenimas be maldos netenka prasmės ir pagrindo. Kiekvienoje maldoje visada reiškiasi žmogaus kūriniškumo tiesa, – žmogaus, viena vertus, patiriančio savo silpnumą bei varganumą ir todėl prašančio pagalbos iš dangaus ir, kita vertus, apdovanoto nepaprasta malone, nes, rengdamasis priimti dieviškąjį apreiškimą, jis atranda save kaip gebantį įžengti į bendrystę su Dievu.

Dievo troškimas įrašytas kiekvieno mūsų širdyje

Šie maldos pavyzdžiai iš įvairių epochų ir civilizacijų rodo, kad žmogus suvokia savo kūriniškumą ir priklausomybę nuo Kito, kuris už jį aukštesnis ir yra viso gėrio šaltinis. Žmogus meldžiasi visais laikais, nes negali neklausti, kokia jo egzistencijos prasmė, mat egzistencija, nesusieta su Dievo slėpiniu ir Jo planu pasauliui, lieka neaiški ir nejauki. Žmogaus būtyje kryžiuojasi gėris ir blogis, nepelnyta kančia, džiaugsmas ir grožis, o tai mus spontaniškai ir neišvengiamai akina prašyti Dievo tos šviesos ir vidinės jėgos, kuri galėtų padėti žemiškojoje egzistencijoje atverti viltį, pranokstančią mirties ribas. Pagoniškosios religijos – tai  šaukimasis žemėje, laukiant atsako iš dangaus. Vienas paskutinių pagoniškųjų filosofų, gyvenęs jau krikščionybės epochoje, Proklas Konstantinopolietis, taip išreiškė šį lūkestį: „Nepažinusis, niekas Tavęs neįstengia suvokti. Visa, ką mąstome, kyla iš Tavęs. Mūsų kančia ir mūsų gerovė kyla iš Tavęs, mes ilgimės Tavęs. O Nenusakomasis, kurio buvimą jaučia mūsų sielos, į Tave keliu tylos himną.“

Mūsų aptarti maldos pavyzdžiai iš įvairių kultūrų liudija religinį matmenį ir kiekvieno žmogaus širdyje įrašytą Dievo troškimą, įgyvendinamą ir iki galo atskleidžiamą Senajame ir Naujajame Testamente. Juk Apreiškimas apvalo ir patenkina pradinį žmogaus ilgėjimąsi Dievo, malda siūlydamas gilesnio santykio su dangiškuoju Tėvu galimybę.

Tad pradėdami lankyti „maldos mokyklą“, prašykime Viešpaties apšviesti mūsų protą ir širdį, kad malda santykį su Juo darytų vis gilesnį, nuoširdesnį ir pastovesnį. Dar kartą tarkime Jam: „Viešpatie, išmokyk mus melstis.“

Parengė Ieva Bobinaitė

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.