Kas yra tie saleziečiai? Tarnauti Dievui ugdant jaunimą

01
01 /
2015

Salesiani_DonBoscoNe visi Lietuvoje žino apie saleziečius. Gal saleziečiai – sekta? Ar jie – katalikai? Kokia jų misija Bažnyčioje? Kaip ši kongregacija atsirado?

Kas jie yra? Iš kur jie atsirado?

Saleziečiai – tai Dievui pasišventusių vyrų katalikų kongregacija, kurios nariai kilniaširdiškai tarnauja jaunimui, ypač apleistam ir vargstančiam. Kongregacijos nariais tampama davus vienuoliškus skaistumo, neturto ir klusnumo įžadus, gyvenant bendruomenėje, ugdant ir evangelizuojant jaunimą. 1859 m. saleziečių kongregaciją įsteigė italas kunigas šv. Jonas Bosko. Saleziečiai vienuoliai – tai ir kunigai, ir broliai pasauliečiai. Visi jie yra davę tuos pačius įžadus ir turi tas pačias teises bei pareigas. Šioje dvasinėje šeimoje visi broliai yra lygūs. Veikia ir savarankiška seserų saleziečių – Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų – kongregacija.

Kodėl kun. J. Bosko įsteigė saleziečius?

XIX a. viduryje į Turiną plūdo daug skurstančių vaikų, apleistų ir našlaičių, ieškojusių darbo, o jų sielai ir kūnui grėsė daugybė pavojų. Kun. J. Bosko ėmė kviesti juos rinktis sekmadieniais – tai bažnyčioje, tai pievoje, tai aikštėje, žaidė su jais, mokė katekizmo. Galiausiai buvo atidaryta pirmoji oratorija – krikščioniškas laisvalaikio centras. Vėliau kunigas Bosko ėmė steigti mokyklas, profesinius centrus, ėmėsi kitos įvairios jaunimo gerovei skirtos veiklos. Jis tai darė ne vienas, o padedamas gerai jį pažįstančių vyresnių jaunuolių, kuriems J. Bosko vėliau pasiūlė pašvęsti savo gyvenimus vargstančio jaunimo ugdymui. Su kai kuriais iš jų kunigas ir įsteigė saleziečių kongregaciją. Tai įvyko 1859 m. gruodžio 18 d. Netrukus atsidarė saleziečių bendruomenių užsienyje – ne tik Europoje, bet ir Pietų Amerikoje.

Kokia yra saleziečių charizma ir misija?

Saleziečių charizma ir misija remiasi dviem pagrindiniais principais: prevencine sistema (protas, religija, meilingumas) ir oratorijų veikla. Saleziečiams oratorija – tai svetingi namai, evangelizuojanti parapija, gyvenimo keliu vedanti mokykla, linksmų bičiulių pilnas žaidimų kiemas. Prevencinė sistema, originalus kun. J. Bosko sumanymas, yra ugdymo metodas, padedantis jaunuoliui darniai augti, puoselėti optimistinį požiūrį į visuomenę, branginti savo gebėjimus ir juos lavinti. Prevencinė sistema visų pirma siekia ne tiek bausti už ydas ar klaidas, kiek skatinti skleistis gerąsias jaunuolio savybes.

Kokiose pasaulio šalyse darbuojasi saleziečiai?

Kun. J. Bosko savo veiklą su vaikais pradėjo mažame name Turine, o po 155 metų saleziečių galime sutikti net penkiuose žemynuose, 127 pasaulio šalyse. Šiuo metu pasaulyje yra 16 615 saleziečių.

Kokia yra saleziečių veikla, kokiose institucijose jie dirba?

Saleziečiai užsiima labai įvairaus pobūdžio veikla, priklausomai nuo šalies, kurioje gyvena, ir konkrečios jaunimo situacijos joje: tai įvairių pakopų vidurinio lavinimo mokyklos, profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai, oratorijos, parapijos, misijos, jaunimo judėjimai, leidyklos, visuomeninės komunikacijos centrai.

Kada saleziečiai įsikūrė Lietuvoje?

Kun. J. Bosko dvasiniai sūnūs Lietuvoje įsikūrė 1934 m., kai kun. Antanas Skeltys su trimis lietuviais saleziečiais (visi keturi buvo studijavę Italijoje) atidarė pirmąją saleziečių bendruomenę Vytėnuose, Jurbarko rajone. Jie darbavosi gimnazijoje, kurios keli mokiniai vėliau taip pat tapo saleziečiais. Prieš Antrąjį pasaulinį karą saleziečiai buvo pradėję darbuotis ir dar kitose trijose vietose. Į Lietuvą įsiveržus Raudonajai armijai, visos religinės bendruomenės buvo uždarytos, vienuoliai išsisklaidė, tapo uždrausta viešai apaštalauti. Daug saleziečių pabėgo į užsienį, kai kurie buvo ištremti į Sibirą, kiti ėmė gyventi kaip dieceziniai kunigai. Susigrąžinus Nepriklausomybę, didžioji užsienyje gyvenusių lietuvių saleziečių dalis, nepaisant garbaus amžiaus, džiugiai atsakė į širdies raginimą grįžti į Tėvynę. Dėl jaunų lietuvių pašaukimų stygiaus kongregacijos vyresnieji nusprendė į Lietuvą pasiųsti jaunų saleziečių užsieniečių, kad šioje palaimintoje žemėje vis gyvybingesnė taptų salezietiška dvasia.

Kas šiandien yra saleziečiai Lietuvoje? Kur juos rasti?

Šiandien Lietuvoje saleziečiai gyvena vienoje bendruomenėje, kuriai yra patikėta Vilniaus šv. Jono Bosko parapija. Joje veikia ir oratorija. Vilniuje esame įsikūrę gausiai apgyventame Lazdynų mikrorajone. Šioje bendruomenėje gyvena penki saleziečiai: lietuvis, du italai ir du vietnamiečiai. Dar vienas brolis reziduoja Marijampolėje. Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. buvo uždaryta Kauno Palemono saleziečių bendruomenė. Palemone bei Kaišiadoryse veikia ir dvi seserų saleziečių bendruomenės.

Kuo užsiima Lietuvos saleziečiai?

Saleziečių veikla Lietuvoje nėra ypač plati ir įvairi. Tai įprasta parapijos veikla, kur visada yra laukiami vaikai, jaunimas, jų šeimos. Jie čia gali susirinkti, bendrauti, būti išklausyti, sulaukti palaikymo. Bendraudami jauni žmonės tampa bendruomene, dalijasi kasdieniais džiaugsmais bei rūpesčiais. Saleziečiai dirba ir parapijos oratorijoje bei dienos centre, atlieka įprastines parapijos kunigų pareigas. Leidžiamas katalikiškas leidinys „Saleziečių žinios“, kas trečią mėnesį išplatinama daugiau nei 8 tūkst. egzempliorių. Saleziečiai dvasiškai kuruoja ir bendradarbiauja su amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ Rūdiškėse (Trakų r.).

Kas gali tapti saleziečiu? Kas tai yra animatoriai, bendradarbiai, saleziečių bičiuliai? Kokia yra saleziečių šeima?

Štai keli reikšmingi salezietiško pašaukimo ženklai: karštas troškimas vis labiau sekti Kristumi, pasiryžimas visam gyvenimui pasišvęsti Viešpačiui, nuoširdi meilė jaunimui ir troškimas jiems tarnauti – ypač vargstantiems, kilniaširdiškumas ir gebėjimas aukotis, ryžtas įveikti gyvenime kylančias kliūtis, gebėjimas gyventi bendruomenėje, viskuo dalijantis su bendrabroliais, taip pat – optimizmas, kūrybingumas, iniciatyvumas. Animatoriai – tai vaikinai ir merginos, saleziečių namuose savo laiko, jėgų ir asmeninius gabumus skiriantys jaunesniems už save. Jie – savanoriai, kurie darbuojasi be atlygio. Be saleziečių vyrų ir moterų kongregacijų, kun. J. Bosko įsteigė ir Saleziečių bendradarbių asociaciją. Saleziečių šeima yra visų šių grupių, kurios stengiasi kasdien gyventi pagal kun. J. Bosko siekį būti „gerais krikščionimis ir garbingais piliečiais“, visuma.

Past. teol. lic. kun. Alessandro Barelli, SDB

Apie saleziečių įkūrėją šv. Joną Bosko, minimą sausio 31 d., skaitykite p. 357. Taip pat sausio 31 d. galite rasti pamokslą šv. Jono Bosko dienai (p. 351).

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.