Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Nauja knyga. „Maurice Zundel. Šiuolaikinis mistikas“

Maurice’as Zundelis (1897–1975) – šveicarų kunigas, mąstytojas, poetas, teologas, filosofas ir mistikas, tačiau visų pirma – laisvas žmogus. Pozityvus, autentiškas, realistas. Jo mintys drąsios, aistringos, sušildančios. Jis vargiai suklasifikuojamas. Vadinamas dvasiniu nuotykiautoju, nes į kelionę Dievo ir žmogaus link leidosi neįprastu būdu ne tik savo metui, bet ir dabartiniam. Jis pabrėžė, kad kiekvieno mūsų kasdienybė, šeimos ir profesinės pareigos
04
05 /
2018

Tverų Dievo Motinos ikona

Nuo seno malonėmis garsėjanti Dievo Motinos ikona spindi Tverų bažnyčios didžiajame altoriuje. Šią brangenybę XVII a. pradžioje iš Maskvos karų atsigabeno Elijas Ilgovskis, Tverų tijūnas. Jis 1618 m. vasario 18 d. fundavo ir pačią Tverų bažnyčią. Laiške valdovui Zigmantui Vazai Iglovskis teigė, kad žmonėms per toli lankyti pamaldas kitur, o jie ir taip „pagonybėje aptemę“, todėl jis pats atsisakąs dalies savo žemių nuolatinei kunigo išlaikymo Tveruose
01
05 /
2018

Šv. Pranciškus Salezas

Šv. Pranciškus Salezas (1567–1622 m.) – vyskupas, vienas iš pagrindinių krikščioniškojo prancūzų humanizmo kūrėjų, gimė rugpjūčio 21 d. Thorense, Savojoje, didikų Salezų šeimoje. Tėvas jį rengė valstybininko karjerai, todėl humanitarinius mokslus ir filosofiją Pranciškus studijavo Paryžiaus, o teisę Paduvos universitetuose. 1592 m. Pranciškus Salezas tapo teisės daktaru ir Šambery senato advokatu. Tačiau Pranciškus vis stipriau jautė savyje pašaukimą
01
05 /
2018

Evangelija pagal Morkų 9, 38–40

Jonas tarė Jėzui: „Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis.“ Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus!“ Nedrauskite jam! Vargšai mokiniai. Jau kurį laiką jiems viskas nesiseka. Net ir šis įvykis, apie kurį jie pasakoja ir kuriuo, jie
01
05 /
2018

Gegužės mėnesio datos

Gegužės 23 d. sukanka 400 metų nuo Prahos defenestracijos (1618 m.). XVII a. pradžioje Bohemijoje ėmė ryškėti konfliktas tarp dalies valdančiosios Habsburgų dinastijos atstovų, ryžtingų katalikų, ir Bohemijos kilmingųjų, kurių daugumą sudarė protestantai. Šie, nepatenkinti protestantų bažnyčių veikimo imperatoriaus valdose ribojimu, du Ferdinando Habsburgo pasiuntinius katalikus išmetė iš Prahos pilies bokšto pro langą. Vargšai pasiuntiniai krito iš
15
05 /
2018