Vakaro malda šeimoje. 2011 m. vasaris. Nr. 2(12)

01
02 /
2011

„Visa, kas šiame pasaulyje yra didu, ateina nuo Dievo. Visa, kas šiame pasaulyje svarbu, gimsta iš aukos ir maldos.“ Kun. Tadeušas Daičeris (Tadeusz Dajczer)

Praėjus keturiasdešimčiai dienų po šv. Kalėdų – Jėzaus gimimo šventės – Bažnyčia švenčia Kristaus Paaukojimo slėpinį (liet. Grabnyčios), kuriame nujaučiame ir Didžiojo Penktadienio skausmą, ir Velykų džiaugsmą. Senelis Simeonas ir Ona, žvelgdami tyru žvilgsniu, atneštame į šventyklą Kūdikėlyje atpažįsta kūrinijos Valdovą. Žvelkime į kasdienybę taip, kad atpažintume Dievo veikimą šalia, atpažinkime kitame Dievo Sūnų. Ir už visa tai dėkokime.

Šią dieną (vasario 2-ąją) yra šventinamos žvakės, kurios simbolizuoja Kristų, Jo pergalę prieš mirtį ir visas tamsiąsias jėgas. Tad galime pasišventi žvakę, kurią uždegame melsdamiesi. Tegul žvakės savo kelionėje nuo prekystalio iki mūsų namų „sustoja“ bažnyčioje per šv. Mišias.

Per Grabnyčias yra švenčiama ir Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Maldoje drauge su visuotine Bažnyčia dėkokime Dievui už kunigus ir vienuolius, už nuostabius darbus, kuriuos Viešpats daro per juos, ir už jų Dievui ištartą „taip“. Gera būtų drauge melstis už pašaukimus, juk „pjūtis didelė, o darbininkų maža“ (Mt 9, 37).

Šeimai susirinkus, maldos kampe uždegama žvakė (pašventinta per Grabnyčias). Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Tegul mažesnieji išrenka giesmelę.

Dievo žodis. Skaitome dienos Evangeliją.

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalykime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantama vieta, sustokime minutėlei pasiaiškinti, pasvarstyti.

Dėkojimo malda: Žvelkime į šiandien sutiktus žmones, išgyventus jausmus, patirtus įvykius. Atpažinkime Viešpaties rūpestį ir meilę mums. Už viską dėkokime, atliepdami: Dėkojame Viešpačiui.

Užtarimo malda: Gera perskaityti maldavimus iš vakarinės tos dienos MAGNIFICAT maldos, įsijungiant į dvasinę bendrystę su kitomis besimeldžiančiomis šeimomis, bendruomenėmis. Dėkokime Dievui už kunigus ir vienuolius. Atsiminkime mums pažįstamus dvasininkus, melskime jiems Viešpaties globos. Melskime už pašaukimus.

Malda už pašaukimus:
Į Tave, Marija, nuolanki Aukščiausiojo tarnaite,
Kuri pažinai jaunos širdies sumišimą
Amžinojo Dievo pasiūlymo akivaizdoje,
Su pasitikėjimu težvelgia trečiojo tūkstantmečio jaunuoliai.
Padaryk juos sugebančius priimti Tavo Sūnaus kvietimą
Savo gyvenimą padaryti visiška dovana Dievo garbei.
Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį
Ir kad tik tarnaujant Dievui ir Jo Karalystei
Save išpildome pagal dieviškąjį planą
Ir gyvenimas tampa šlovės giesme
Švenčiausiajai Trejybei.
(Iš popiežiaus Jono Pauliaus II 2003 metų maldos už pašaukimus)

Jėzaus išmokyta malda: Su pasitikėjimu tarkime Tėve mūsų…

Tyla: Pabūkime drauge vidinėje tyloje, tegul Viešpats daro savo darbus…

Palaiminimas: Kiekvienas šeimos narys palaimina vienas kitą, paženklindami kaktą kryžiaus ženklu ir tardami: Tepalaimina Tave Viešpats.

Pabaigos malda arba giesmė. Kartu su seneliu Simeonu, užbaigdami dieną, tariame Tau (Lk 2, 29–32):

DABAR GALI, VALDOVE,
kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,
nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą,
kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje:
šviesą pagonims apšviesti
ir tavosios Izraelio tautos garbę.

Gražios kelionės su Jėzumi.

Virginija ir Ramūnas Drukteniai

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.